بدلیل شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزها، امکان رجیستری نمی باشد. در صورت بازگشایی مرز ها تا یک ماه اینده رجیستری گوشی ها انجام خواهد شد.